Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, zwany w dalej Sklepem jest dostępny pod adresem www.ebit.pl, prowadzi na terenie Polski sprzedaż urządzeń fiskalnych tj.: kas i drukarek fiskalnych oraz akcesoriów i oprogramowania zwanych dalej Towarem.
Sklep www.ebit.pl działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zamówienia można składać w ciągu całej doby. Realizacja zleceń następuje wyłącznie w godzinach 8 – 16 w dni powszednie. Czas realizacji zamówienia 48 godzin.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu przez Użytkowników oraz określa zasady zawierania umów sprzedaży, ich realizację oraz warunki reklamacji i zwrotów Towarów.
Dane zamieszczone przez Sklep na Stronie nie stanowią oferty, a pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

II. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie:
Sprzedawca –  właściciel oraz operator witryny Sklepu, firma Ebit Usługi Informatyczne Janusz Siudek z siedzibą w 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. J. Piłsudskiego 33 lok. C, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 822-194-85-81

telefon:  25 758 15 14,

e-mail: biuro @ebit.pl

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ebit.pl zarządzany przez Sprzedawcę i pozwalający Zamawiającym zawrzeć Umowę sprzedaży.
Zamawiający – każdy klient nabywający Towary.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Zamawiającym za pośrednictwem Sklepu na zasadach wynikających z Regulaminu.
Materiały – informacje dostępne na stronach internetowych Sklepu (nazwy, opisy, zdjęcia, ilustracje graficzne towarów, kody produktów itp.)
Użytkownik – niezarejestrowany użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu w celu nabycia lub zamierzający nabyć Towary za pośrednictwem Sklepu.
Zamówienie – zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza Zamówienia, w którym interaktywny przycisk zatwierdzenia oznaczono słowami „ ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

III. Składanie zamówień w Sklepie – zawarcie Umowy

Prawidłowe wypełnieniu formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie jest jednoznaczne z wolą zawarcia umowy sprzedaży.
Dane podane w formularzu muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zamawiający ma prawo do zaktualizowania swoich danych mailowo biuro@ebit.pl lub telefonicznie 25 758 15 14 w dni robocze w godz. 8-16. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego.
Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 8-16.
Każde złożone przez Zamawiającego zamówienie zostaje potwierdzone wiadomością przesłaną na podany w formularzu adres e-mail. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru. Zamawiający jest informowany o stanie Zamówienia telefonicznie lub e-mailem, w przypadku niedostępności Towaru podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie Zamówienia).
Otrzymanie potwierdzenia dostępności Towaru równoznaczne jest z zawarciem Umowy sprzedaży.
Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Zamawiający zobowiązuje się wpłacić do Sprzedawcy kwotę Zamówienia. W przypadku wysyłek kurierskich wpłata jest rozumiana jako przelew na kont bankowe Sprzedawcy. Po otrzymaniu płatności Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna kwota Zamówienia.
Do każdego zakupu dołączana jest faktura VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy w formularzu Zamówienia dodatkowo podać nazwę oraz NIP firmy.
Zamawiający składając zamówienie, akceptuje niniejszy Regulamin.

IV. Dostawa

Dostawy nabytego Towaru następować będą za pośrednictwem firmy kurierskiej w dni robocze.
Dostawa następuje na adres wskazany przez Zamawiającego.
Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę.

V. Płatności
Gotówka – przy  opcji odbioru osobistego
Dotpay.pl oraz płatność przelewem (przedpłata) – przy wysyłce paczką kurierską. Realizacja Zamówienia następuje, gdy pieniądze wpłyną na konto Sklepu.

Nie ma możliwości wysyłki towaru za pobraniem.

VI. Gwarancja
Każdy oferowany Towar z kategorii Kasy fiskalne oraz drukarki fiskalne, a także akcesoria do nich posiadają gwarancję fabryczną zgodną ze specyfikacją producenta.
Oprogramowanie oferowane w Sklepie nie jest objęte gwarancją.

VII. Zwroty – odstąpienie od Umowy
Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w formie pisemnej (formularz reklamacji / zwrotu) w terminie 14 dni. Wszelkie zwroty rozpatrywane są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu zgłoszenia z pracownikiem Sklepu.
Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

VIII. Reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub na adres mailowy biuro@ebit.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i poinformuje o rezultacie rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Sprzedawcy rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

IX. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ebit Usługi Informatyczne Janusz Siudek  z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Piłsudskiego 33 lok.C

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Diana Perzanowska, adres email d.perzanowska@ebit.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień (w tym kontaktu telefonicznego i mailowego cel: informacyjny o dostępności i szczegółach realizacji), fakturowania i dostawy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy transportowe w celu realizacji dostawy, agentom rozliczeniowym (m.in. DotPay) w celu obsługi płatności internetowych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego